sgian dubhs

   
 

Antique Finish Pin Top

£45.00

 

Dress Sgian Dhub Saltire Top Black

£45.00

 

Dress Sgian Dhub Saltire Top Blue

£45.00

 

Dress Sgian Dhub Stone Top Topaz

£45.00

 

Imitation Sgian Dhub

£20.00

 

Masonic Sgian Dhub

£45.00

 

Plain Horn Sgian Dhub

£46.00

 

Quirky Horn Sgian Dhub

£46.00

 

Sovereign Amethyst Sgian Dhub

£45.00

 

Sovereign Topaz Sgian Dhub

£45.00

 

Silver Plate Cap Horn Sgian Dhub Burnt

£58.00

 

Silver Plate Cap Horn Sgian Dhub Natural

£58.00

 

Sterling Silver Cap Horn Sgian Dhub Burnt

£108.00

 

Sterling Silver Cap Horn Sgian Dhub Natural

£108.00

 

Tri Horn Sgian Dhub Half Crown

£48.00